Khai thác du lịch nông nghiệp ở huyện miền núi
Khai thác du lịch nông nghiệp ở huyện miền núi
Với địa thế vừa có núi, vừa có sông, hồ và rừng, Định Quán là một trong những huyện có thế mạnh về nông nghiệp và đạt nhiều kết quả nổi bật trong xây dựng nông thôn mới (NTM).
.
.
.
.
.
.
.