Xử lý lấn chiếm đất công, vì sao chậm?
Xử lý lấn chiếm đất công, vì sao chậm?
Qua thống kê của các địa phương, toàn tỉnh có gần 600 trường hợp lấn chiếm, tranh chấp đất công nhưng mới xử lý được 15 trường hợp. Điều này dẫn đến lãng phí nguồn lực đất đai.
.
.
.
.
.
.
.