Phê phán luận điệu xuyên tạc chính sách đưa người lao động Việt Nam ra nước ngoài
Phê phán luận điệu xuyên tạc chính sách đưa người lao động Việt Nam ra nước ngoài
Những năm qua, cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nỗ lực cao nhất nhằm tạo việc làm cho người lao động (NLĐ) ở trong nước, Đảng và Nhà nước ta đưa ra chủ trương, chính sách tạo điều kiện thuận lợi để NLĐ Việt Nam có cơ hội xuất khẩu ra nước ngoài làm việc một cách hợp pháp.
.
.
.
.
.
.