Bảo vệ biên cương văn hóa trên không gian mạng
Bảo vệ biên cương văn hóa trên không gian mạng
Với sự phát triển nhanh chóng của internet, công nghệ và quá trình chuyển đổi số, các sản phẩm văn hóa xuyên biên giới đã và đang dễ dàng xâm nhập và lan tỏa rộng rãi. Bên cạnh mang đến cơ hội tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, làm phong phú đời sống văn hóa, tinh thần của người dân thì sự phát triển của các sản phẩm văn hóa xuyên biên giới, trong đó có những nội dung độc hại cũng đặt ra những thách thức lớn đối với công tác bảo vệ biên cương tư tưởng văn hóa trên không gian mạng.
.
.
.
.
.
.